Adatvédelmi Tájékoztató


Adatvédelmi tájékoztató
2018. május 22.


AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A Térerő Közösségi Alapítvány a városunkért (a továbbiakban Alapítvány) elkötelezett partnerei, önkéntesei, munkavállalói, a vele szerződéses viszonyban álló megbízott vállalkozói, támogatói, támogatottjai személyes adatainak védelmében. Ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, és ezeket az intézkedéseket időről időre felülvizsgáljuk.
Ennek a tájékoztatónak az a célja, hogy ismertessük adatkezelési elveinket, bemutassuk azokat az elvárásokat, amelyeket saját magunkkal, mint adatkezelővel szemben megfogalmaztunk és betartunk.

JOGSZABÁLYI MEGFELELÉSEK

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról


ADATKEZELÉSI ALAPELVEINK JOGSZERŰSÉG,TISZTESSÉGES ELJÁRÁS ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG

Az adatok felvételénél és kezelésénél tisztességesen és törvényesen, továbbá az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően járunk el.
CÉLHOZ KÖTÖTTSÉG      Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezelünk.
ADATTAKARÉKOSSÁG   Csak olyan személyes adatot kezelünk és csak annyi ideig, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
PONTOSSÁG           Az adatkezelés során törekszünk biztosítani az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges –naprakészségét.
 KORLÁTOZOTT TÁROLHATÓSÁG      A személyes adatot csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük, utána biztosítjuk, hogy az
érintettet ne lehessen azonosítani.
INTEGRITÁS ÉS BIZALMAS JELLEGE Műszaki, szervezési és szervezeti
intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt


MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?
Személyes adat minden, az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból  levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés.
Személyes adatokat kizárólag akkor kezelünk, ha ahhoz az érintett önkéntes hozzájárulását adta (hozzájáruláson alapuló jogalap), hogy az adott célra az adatát felhasználjuk. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé (jogi kötelezettségen alapuló).
A Térerő Közösségi Alapítvány a Városunkért csak olyan személyes adatot és addig kezel, amely a tevékenységének eredményes és hatékony végzéséhez elengedhetetlen.

Kezelt adatok köre
Kapcsolattartáshoz,tájékoztatáshoz szükséges:
-név
-email cím
-telefonszám
Kapcsolat fenntartásához szükséges adatok
-név
-cím
-email
-munkahely
Jogalap:hozzájárulás
Támogatási szerződéshez szükséges adatok
név
cím /székhely címe
támogatás összege
támogatás felhasználásának célja
Jogalap:Szerződés
Számviteli feladatok elvégzéséhez
számlák,nyilatkozatok,pénzügyi nyilvántartáshoz szükséges adatok

ADATBIZTONSÁG

A személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges
rendelkezéseinek megfelelően kezeljük.
A személyes adatok biztonságának védelméről és az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatok minimalizálásáról informatikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk. Ezeket az intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgáljuk, és szükség esetén módosítjuk. Így biztosítjuk, hogy a kezelt adat:
·         a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága)

·         az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás)

·         hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége)

·         változatlansága igazolható legyen (adatintegritás).

ADATFELDOLGOZÓ

Térerő Közösségi   Alapítvány  a Városunkért honlapjainak informatikai üzemeltetői és karbantartója a Blue Pixel Kommunikációs és reklám Iroda
TÁJÉKOZTATÁS
 Mindenki jogosult tájékoztatást kérni az általunk kezelt adatairól, különösen azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.
Tájékoztatás kérhető az Adatkezelő megadott elérhetőségein.
A tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adjuk meg. A tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadjuk meg.
HOZZÁFÉRÉS: Az érintettnek joga van személyes adatait bármikor megtekinteni, amennyiben igényét előre jelzi az Adatkezelő megadott elérhetőségeinek
egyikén.
HELYESBÍTÉS: Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető annak helyesbítése az Adatkezelő elérhetőségein. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük.

TILTAKOZÁS: Az érintett kifogásolhatja személyes adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kérheti a Térerő Közösségi Alapítvány a Városunkért elérhetőségeinek egyikén írásban.
TÖRLÉS: A személyes adatokat törölni kell,
·         amennyiben azok kezelése jogellenes;
·         az érintett személy a személyes adatainak törlését kéri, kivéve a kötelező adatkezelés eseteit;
·         azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
·         az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, kivéve, ha annak adathordozóját levéltári őrizetbe kell adni;
·         a törlést bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az érintett személy az adatai törlést  kérheti a Térerő Közösségi Alapítvány a Városunkért elérhetőségeinek egyikén írásban. A kért adat késedelem nélkül végleg törlésre kerül.

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI
Név: Térerő Közösségi Alapítvány a Városunkért
Székhely: 3529 Miskolc,  Korach Mór 43

E-mail:terero.info@gmail.com