Adatkezelési Szabályzat


Adatkezelési szabályzat


1.       A szabályzat célja és hatálya

A Térerő Közösségi Alapítvány a Városunkért(a továbbiakban: Alapítvány) mint adatkezelő magára kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat rendelkezéseit. Az Alapítvány kötelezettséget vállal arra nézve, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen
szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban, különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU Rendeletben (a továbbiakban: GDPR) meghatározott elvárásoknak.
Jelen szabályzat célja e joganyagoknak való megfelelés, a biztonságos és megfelelő
adatkezelés biztosításának elősegítése, valamint a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek való megfelelés Alapítvány általi igazolása.
Jelen szabályzat elfogadásának napjától, azaz 2018. május 15. napjától hatályos, amikor is a kuratórium azt elfogadta. Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden olyan adatkezelésre,
melynek során az Alapítvány adatkezelőként jár el.

2.   Az Adatkezelő adatai

Név: Térerő Közösségi Alapítvány a Városunkért
Székhely: 3529 Miskolc , Korach Mór 43
Nyilvántartási szám: 05-01-0064446
Adószám: 18756139-1-05

Honlap: http://tererokozossegialapitvany.blogspot.hu/


3.   Személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
Az Alapítvány tevékenysége során adományokat gyűjt, támogatásokat oszt és
közösségfejlesztő munkát végez. E munka során a vele kapcsolatba kerülő, együttműködő és/vagy számára adományozó magánszemélyekkel, civil szervezetekkel, kis- és
középvállalkozásokkal és nagyvállalatok képviselőivel, intézmények munkatársaival,
önkéntesekkel, támogatott projektek képviselőivel, munkatársaival és érintettjeivel épít és ápol kapcsolatokat annak érdekében, hogy a helyi közösségi adományozást erősítse és népszerűsítse, helyi kötődésű ügyeket támogasson helyi kötődésű forrásokkal. E tevékenységei során az Alapítvány a Partnerei meghatározott személyes adatait meghatározott célból és jogcímen, meghatározott időtartamon keresztül kezeli.

Az Alapítvány kezeli továbbá a saját programjainak megvalósítása során vele megbízási jogviszonyba kerülő vállalkozók, külső szakértők és a közösségi szolgálatukat teljesítő
középiskolások, valamint a felsősoktatási tanulmányaikat végző önkéntesek adatait.
Az adatkezelés célja
Az Alapítvány Partnerei képviseletének és tájékoztatásának elősegítése érdekében
adománygyűjtő és/vagy közösségi programok és kampányok szervezése, támogatásosztási programok vezetése, pályázatok kiírása és kezelése, támogatott projektekről és közösségi
programokról való tájékoztatás, kapcsolattartás, továbbá hatósági és közhasznú szervezetek gazdálkodási elvárásainak, illetve szponzoroknak, támogatóknak való megfelelés.
Az Alapítvány a munkaszerződések, megbízási szerződések, önkéntes szerződések, támogatási szerződések megkötése céljából kezeli az Alapítvány munkavállalóinak, szolgáltatóinak és önkénteseinek személyes adatait.
Az Alapítvány szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezeli a szerződött természetes személyes adatait és az Alapítvány jogi személlyel megkötött szerződés teljesítése és a kapcsolattartás céljából kezeli jogi személy szerződő
felek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatait.

A kezelt adatok köre
Név, lakcím, telefonszám, emailcím, esetenként foglalkozás (szakértelem), munkahely neve és beosztás. Ezek mellett a kezelt adatok körébe tartozik a kapcsolatépítés és egyéb, személyhez kötött pénzügyi és pro bono támogatás és/vagy együttműködés során keletkezett olyan adat, ami a kapcsolatépítés és egyéb személyhez kötött pénzügyi és pro bono támogatás, együttműködés, megbízási jogviszony vagy munkavállalás folytatásához elengedhetetlen.
Az Alapítvány olyan személyes adatokat, amelyek kezelését nem írja elő jogszabály, csak akkor kezelhet, ha ehhez az érintett a hozzájárulását adta.
Az Alapítvány nem kezeli a Facebook oldalán, a látogatók által közzétett semmilyen személyes adatot. A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei
irányadók. Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén az Alapítvány törli a posztot vagy hozzászólást.

Az adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
a)  az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; (pl. a „Fuss Érte”adománygyűjtő kampányokban résztvevő adományozók,hozzájárulási nyilatkozat az alapítvány honlapján keresztül történik; vagy az Élő Adás közösségi adománygyűjtő est támogatói -hozzájárulási nyilatkozatként kezeljük a köztünk lévő szerződésnek megfelelő, támogató által aláírt, felajánlási borítékokat-
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan

érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés céljának teljesülése vagy meghiúsulása esetén az Alapítvány a kezelt adatokat törli. Emellett, amennyiben az Alapítvány által a Partnerei érdekében végzett
tevékenységet projekt alapon finanszírozó harmadik fél a tevékenységről adatok megőrzését és továbbítását megköveteli, az Alapítvány e kötelezettségének teljesítése érdekében, a szükséges időtartamig megőrzi az adatokat.

4.   Az adatkezeléssel foglalkozó szervezeti munkatársak, felkért szakértők felelősségi körének meghatalmazása
Az Alapítvány adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat karbantartásáért az Alapítvány kuratóriumi elnöke a felelősek. Jogkörének gyakorlására az ügyek alább szabályozott körében az Alapítvány  az egyes feladatokat ellátó kurátorokat, illetve egy-egy projektben/programban résztvevő partnerek adatainak esetében az azért felelős projektvezető munkatársakat hatalmazza fel adatkezelésre. Az elnök úgy köteles a feladatokat szétosztani, hogy mindig visszakövethető legyen, hogy mely személyes adatok kezelésére ki és hogyan jogosult. A nem szabályozott területeken az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat a kuratórium elnöke személyesen vagy – utasítási jogkörét alkalmazva – saját felelőss égével látja el.

                A kuratóriumi elnök és kurátorok személyes feladatai:
A  szakértői szerződésben meghatározott célokhoz rendelt feladatok során meghatározott adatok továbbítása, kezelésének rendszeres ellenőrzése, a
meghatározott egyéb adatok kezelésének elrendelése, az érintettek hozzájárulásának beszerzése.

-       ellenőrzi, hogy az Alapítvány szabályzatai megfelelnek-e az adatvédelmi jogszabályoknak és uniós jognak,

-       szükség szerint kapcsolatot tart és adott esetben konzultációt folytat a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Hatósággal.

Az intézményben folyó adatkezelési tevékenység során további adatkezelői feladatokat látnak el az alábbi munkatársak, az alábbi részletezett tevékenységi körben:

Támogatott projektekért felelős munkatárs: szerződésben meghatározott célokhoz rendelt feladatok során meghatározott adatok kezelése, adattovábbítás.


 Az adománygyűjtő kampány koordinátorai:

a szerződésében meghatározott célokhoz rendelt feladatok során a meghatározott adatok kezelése, adattovábbítás. A kampányban résztvevő szervezetek, munkatársak, úszók
adatainak kezelése.

                Alapítvány kurátorai: az Alapítvány aktuális tevékenységével, programjaival, akcióival és kampányaival, illetve pénzügyi nyilvántartásával kapcsolatos ügyekben, a kuratóriumi elnök szóbeli felhatalmazásával, betekintési jogot kapnak az adatkezelő rendszerekhez, az alapítvány Elnökének jelenlétében. A kurátoroknak, az adatok ettől eltérő célú megtekintésére a kuratóriumi találkozók és ülések idején van lehetőségük.

     Az Alapítvány könyvelésének és pénzügyi mérlegének elkészítésért felelős szakember: szerződésben meghatározott célokhoz rendelt feladatok során a meghatározott adatok kezelése, adattovábbítás.


5.   Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
Az Alapítvány a számára megküldött, eljuttatott szerződések és adatlapok tárolására szolgáló helyiségek és az adatkezelés során számítógépre rögzített személyes adatokat tartalmazó eszközöket, helyiségeket műszaki védelemmel köteles ellátni.

Az Alapítvány  más adatmegőrzési helye a fent említett blogspot elérhetőségen kívül az alapítvány jelszóval védett drive fiókja melyen azonban csak az adatvédelmi szabályzatot elfogadó és az adattároláshoz hozzájáruló partnereinknek adatait tároljuk.

Az Alapítvány adatokat tartalmazó papíralapú rendszerei, nyilvántartásai az Alapítvány székhelyén (3529, Miskolc Korach Mór 43 sz alatt)  találhatóak meg, zárható szekrényekben, melyhez az Alapítói jogokkal megbízott személy és  az alapítvány elnökeférhetnek hozzá, amennyiben azt feladataik ellátása indokolttá teszi.

Az Alapítvány a személyes adatok kezeléséhez a tevékenysége végzése során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a)  az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c)  változatlansága igazolható (adatintegritás);
d)  a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Alapítvány a személyes adatokat olyan módon köteles tárolni, hogy az általa használt
adatbázis-kezelő program esetleges üzemzavara esetén is képes legyen azokat helyreállítani. Az adatbázis kezelő program esetleges hibáiról jelentés készül, amelyet az a munkavállaló, vállalkozói szakértő vagy kuratóriumi tag köteles elkészíteni, aki a hibát észlelte. A
jelentésnek tartalmaznia kell az üzemzavar pontos időpontját, jellemzői, azt, hogy ki észlelte és a történteket.
Ha az üzemzavar adatvédelmi incidenst eredményezett vagy annak következménye, akkor a jelentésnek tartalmaznia kell az incidens jellegét, az ebből eredő valószínűsíthető következményeket és a kezelésére tett vagy tervezett intézkedéseket.
Az Alapítvány köteles gondoskodni arról, hogy amennyiben a későbbiekben számítógepet vásárol s azon adatot tárol mindig valós idejű védelemmel rendelkező vírusírtók legyenek telepítve. Az Alapítvány köteles gondoskodni arról, hogy  számítógépe tűzfallal rendelkezzen.
Az Alapítvány az adatokat a kockázatokkal arányos intézkedésekkel védi különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Alapítvány a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatokkal arányos védelmi szintet nyújt.
Az Alapítvány informatikai rendszere és hálózata védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a
számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Jelent pontban foglaltak az Alapítvány által kezelt nem elektronikusan tárolt adatokra is alkalmazandók, a két tárolási típus közötti különbségeknek megfelelően.

Az Alapítvány az adatkezelés során megőrzi
a)  a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c)  a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

6.   Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését,
visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog
Az Alapítvány megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
A tájékozódáshoz való jog írásban gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Alapítványtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon
címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti
hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is; valamint az
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Alapítvány az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett kérésére rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Alapítvány elektronikus formában szolgáltatja. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga
Az érintett kérheti az Alapítvány által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

-  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
-  az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
-  az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
-  a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
-  a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
-  a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, amennyiben az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése; a közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; statisztikai célból
közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére az Alapítvány korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
-  az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának
ellenőrzését;
-  az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását;
-  az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
-  az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Alapítvány az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti.

Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A visszavonás nem érinti az egyéb jogalapon fennálló adatkezelést.

Eljárási szabályok
Az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az Alapítvány a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az Alapítvány nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30
napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági
jogorvoslati jogával.

Az Alapítvány a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Alapítvány, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Az Alapítvány az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

7.    Közlés: Jelen szabályzat rendelkezéseit a mindenkori technika fejlettségének megfelelően kell értelmezni. Az adatvédelmi szabályzatot az Alapítvány kuratóriumi elnöke utasításban
adja ki. A szabályzatot az Alapítvány saját mindenkori honlapján „Adatvédelmi szabályzás menüpontjában közzéteszi. Jelen szabályzatot az Alapítvány kuratóriuma
rendszeresen felülvizsgálja és szükség esetén módosításokat kezdeményez.


Miskolc, 2018. május 22